မၢႆတွင်း မိူဝ်ႈၽွင်းပီႈၼွင့်မိူင်းသီႇပေႃ့ပႂ့်ႁပ့်တွၼ်ႈ Dr.ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမသႃႇမိ (ၶမ်းမၢႆ) တေယေႃးၶိင်းမႃးသီႇပေႃ့

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Karng Maw Bagoda in Hsipaw

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Shan Institute of Information Technology ၵေႃၽႄၸုမ်းတႆးသူင်ၶွမ်ႊၽိဝ်တိူဝ်ႊ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃ့

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Moenglang bagoda in my villages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

moeng မၢႆတွင်း မိူဝ်ႈၽွင်းပီႈၼွင့်မိူင်းသီႇပေႃ့ပႂ့်ႁပ့်တွၼ်ႈ Dr.ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမသႃႇမိ (ၶမ်းမၢႆ) တေယေႃးၶိင်းမႃးမိူင်းသီႇပေႃ့ Hsipaw

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hsipaw Townscape

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

လႆႈၸႂ်တူၺ်းသီၸိူင့်ႁိုဝ်ၵေႃႈလိူၵ်ႈဢဝ်လႆႈယူႇၶႃႈ

Text

ၽွင်းတိုၵ့်ၶတ်းၸႂ်

ၵွင်ႈထႆႇႁၢင်ႈတူင့်ၽၢႆႇတႆး တႃႇ Android

0 comments

ၵွင်ႈထႆႇႁၢင်ႈတူင့်ၼႆ့ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇထႆႇႁၢင်ႈငဝ်းတူင့်ၶႃႈ မၼ်းတေထႆႇပၼ်တႃႇႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတူင့် gif ၼၼ့်ၵူၺ်းၶႃႈ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူင့်ၼႆ့ မိူဝ်ႈႁဝ်းၸင်ႇႁႃမေႃလဵၼ်ၶွမ်းၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ႈၸႂ်တေ့တေ့ ၶႂ်ႈမေႃႁဵတ်းၼႃႇ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်းၼႆႁႃ ထၢမ်ပိူၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ့်ၵေႃႉၼိုင်ႈ သေလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်း Photoshop သေၶိုင်တူၺ်းယဝ့်။ ၼႆ့တႄ့ လွတ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း Photoshop ယဝ့် ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးမိုဝ်းထိုဝ် Androidၼႆၵေႃႈလႆႈယဝ့်။ တေဢမ်ႇပေႃးသပ်းလႅင်းၼမ်ယဝ့်ၼေႃႈ... လူတ်ႇဢဝ်ၸၢမ်းတူၺ်းတေလႆႈႁုၵၼ်ယူႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈၼႄပၼ်ယူႇ ၼႅတ်ႇဢမ်ႇလီလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ လူတ်ႇဢဝ်တူၺ်းၶႃႈလႄႈၼေႃႈ တေလႆႈႁၼ်သဵင်ႈသဵင်ႈ ႁႄႈ ႁႄႈ ႁႄႈ 

ဢဝ်တႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈတႃႉ။
https://www.dropbox.com/s/i2m9rx950mz8x0i/%E1%81%B5%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%82%88%E1%80%91%E1%82%86%E1%82%87%E1%82%81%E1%81%A2%E1%80%84%E1%80%BA%E1%82%88%E1%80%90%E1%80%B0%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA.apk
မိူင်းသီႇပေႃ့ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ပီႈၼွင့်ၸိူဝ်းမႃးပၼ်ႁႅင်းယူႇတင်းသဵင်ႈၶႃႈ။ မီးလွင်ႈသင်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႆ့ၼႂ်း Cbox ၼၼ့်လႆႈယူႇၶႃႈ။ တေၶတ်းၸႂ် လဵပ်းႁဵၼ်းၵဵပ်းႁွမ်သေ မႃးတွၼ်ႈပီႈၼွင့်ႁဝ်း ၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း မိူဝ်ႈၽွင်းမႃးပၼ်ႁႅင်းၵၼ်ၼၼ့်လႄႈ ၼဵၵ်း like fb သေ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈပဵင်းပေႃးၸႂ်ယဝ့်ၶႃႈ။

ပပ့်ပုိၼ်းၵွင်းမူးမူိင်းလင်း တူင်ႇဝဵင်းသီႇေပႃႉ

0 comments

ပပ့်ပုိၼ်းၵွင်းမူးမူိင်းလင်း တူင်ႇဝဵင်းသီႇေပႃႉ

ပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးပၢၼ်ၵဝ်ႇ လင်ႇၵႃႇလူင်

ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးေၶႇမႃႇၸႃႇရ ႁဵတ်း ebook ေသတၢင်ႇပၼ်ဝႆ့ၼၼ့်ၶႃႈေဢႃႈ။်

ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ
လင်ႇၵႃႇလူင်ၼမ့်ၵႂၢမ်းယၢဝ်း

ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ
လင်ႇၵႃႇလူင်ၼမ့်ၵႂၢမ်းပွတ်း

မူိင်းသီႇေပႃႉ
ႁႂ်ႈၶုိၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵူႈေၵႃႉေသၵမ်း။0 comments

ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၵူႈၵေႃ့သေၵမ်းၶႃႈ။
မိူင်းသီႇပေႃ့

ထွမ်ႇတူၺ်း MP3 ပိုၼ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ပိုၼ်းမိူင်းတႆး

0 comments

    မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

    မိူဝ်းၼႆ့ မီးၶူဝ်းတွၼ်ႈဢၼ်ၶိုၵ့်တွၼ်းမၼ်းမႃးတွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ၵွပ်ႈမၼ်းပီၼ်
ပိုၼ်းၶိူဝ်းသူၵဝ်ႇႁဝ်းႁႃးတင်းသဵင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဝႃႈဢၼ်ၶိုၵ့်တွၼ်းမၼ်းယဝ့်။ မၼ်းပဵၼ် Mp3
ၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပပ့်ပိုၼ်းမၼ်းၶႃႈ။ မၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇတၼ်းယိပ်းပပ့်မၼ်းၼၼ့်
တေ့ၶႃႈယဝ့်။ပဵၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၶႅမ့်ယူႇယဝ့်ၶႃႈၼေႃႈ ။ File မၼ်းတႄ့တေၼမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ
တေမီး 13 Fileယဝ့်။ ၼမ့်ၼၵ်း Size မၼ်းတင်းမူတ်းတႄ့ တေမီး 180 MB ယဝ့်။ ၼိုင်ႈ File
ၼႆ့ တီႈၼမ်မၼ်း တေမီး 14.8 MB ယဝ့်။ ၼႆ့ၵေႃႈတူဝ်ၶႃႈၶတ်းၸႂ်ယွမ်းၼမ့်ၼၵ်း Size မၼ်း
ထိုင်တီႈသုတ်းမၼ်းယဝ့်။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄ့ ၼိုင်ႈ File ၼႆ့ Size မၼ်းမီးထိုင် 42.2 MB ယဝ့် တႃႇတေတၢင်ႇၵေႃႈယၢပ်ႇ တႃႇတေလူတ်ႇၸၼ်ဢဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇမႃး၊
ဢမ်ႇပဵၼ်ဢဝ်မႃးတွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶဝ် ၵမ်းၼႆ့တႄ့ Size မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇယဝ့်လႄႈ
လူတ်ႇၸၼ်ဢဝ်ၵေႃႈတေငၢႆႈၸႂ်ယူႇ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈတႄ့ၵေႃႈၼေႃႈ...... ။

(1)        ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄ့ တူၺ်းလၢႆးလူတ်ႇၸၼ်ဢဝ် (download) မၼ်းသေၵွၼ်ႇတႃ့။
ပေႃးၼဵၵ်း Click တီႈဢၼ်ၸႂ့်ဢဝ်ၼၼ့်ယဝ့်ၼႆ ၼႃႈႁၢင်ႈႁိမ်းၸဵင်ႇမၼ်းၼၼ့်တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇ
တႂ်ႈၼႆ့ယူႇယဝ့်။ တေလႆႈပႂ့်သေ ၸူဝ်ႈ 5 သိၵ်ႈ (5 seconds) ၼႆ့ယဝ့်။ယႃႇပေၼႅတ်းၼဵၵ်း Click
တီႈလႂ်တႃ့။
(2)        ပေႃးသုတ်းသေ ၸူဝ်ႈ 5 သိၵ်ႈ (5 seconds) ၼႆ့ယဝ့် တေလႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈ
ၼႆ့ယူႇယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့ ၵႂႃႇၼဵၵ်း Click ပၼ် တီႈ SKIP ၼၼ့်သေၵေႃႈ တေထိုင်ၵႂႃႇတီႈဢၼ်ႁဝ်းတေ
လႆႈလူတ်ႇၸၼ်ဢဝ်ၼၼ့်ယူႇယဝ့်။
 ၸူးၸႂ်တႄ့ၶႂ်ႈတၢင်ႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ယူႇ ပေႃး connection မၼ်းဢမ်ႇလီၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ
ၸင်ႇလႆႈႁိုင်ၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ့်။
ဢွၼ်ၵၼ်လူတ်ႇၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆ့တႃ့
မၢႆၶပ့် File ၼဵၵ်းဢဝ်တႂ်ႈၼႆ့
File မၢႆၼိုင်ႈ ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့
File မၢႆသွင် ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆသၢမ် ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆသီႇ ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆႁႃႈ ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆႁူၵ်း ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆၸဵတ်း ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆပႅတ်ႇ ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆၵဝ်ႈ ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆသိပ်း ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆသိပ်းဢဵတ်း ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆသိပ်းသွင် ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်
File မၢႆသိပ်းသၢမ် ၼဵၵ်းတီႈၼႆ့်

မိူင်းသီႇပေႃ့ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ပီႈၼွင့်ၸိူဝ်းမႃးပၼ်ႁႅင်းယူႇတင်းသဵင်ႈၶႃႈ။ မီးလွင်ႈသင်ၵေႃႈ
လၢတ်ႈဝႆ့ၼႂ်း Cbox ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈမႃး တီႈ moenghsipaw@gmail.com ၼၼ့်လႆႈယူႇၶႃႈ။ တေၶတ်းၸႂ် လဵပ်းႁဵၼ်းၵဵပ်းႁွမ်သေမႃးတွၼ်ႈပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။
ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း မိူဝ်ႈၽွင်းမႃးပၼ်ႁႅင်းၵၼ်ၼၼ့်လႄႈ ၼဵၵ်း like fb သေပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈဝႆ့ပၼ်တူဝ်ၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ တေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် သိုပ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈတေ့တေ့ယဝ့်ၼေႃႈ....
ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၵူႈၵေႃ့သေၵမ်း

ပပ့်လွၵ်းလၢႆးႁဵၼ်းပလွၵ့် blogger tai-ebook

0 comments

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
              မိူဝ်ႈၼႆ့ လႆႈဢဝ်ပပ့်လွၵ်းလၢႆးႁဵၼ်းပလွၵ့်မႃးတွၼ်ႈထိုင် ပီႈၼွင့်ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ႁဵတ်းပလွၵ့်
Blog ၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပပ့်ဢၼ်ၼႆ့ ဢၢင်ႈမႃးတၢင်ႇပၼ်ႁိုင်ၼႃႇယဝ့် ၵူၺ်းဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇမႃး။ ၵမ်းၼႆ့
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ပလွၵ့် တႆးၼမ့်ပၼ်ႇ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ယဝ့်။
(1)        ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄ့ တူၺ်းလၢႆးလူတ်ႇၸၼ်ဢဝ် (download) မၼ်းသေၵွၼ်ႇတႃ့။
ပေႃးၼဵၵ်း Click တီႈဢၼ်ၸႂ့်ဢဝ်ၼၼ့်ယဝ့်ၼႆ ၼႃႈႁၢင်ႈႁိမ်းၸဵင်ႇမၼ်းၼၼ့်တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇ
တႂ်ႈၼႆ့ယူႇယဝ့်။ တေလႆႈပႂ့်သေ ၸူဝ်ႈ 5 သိၵ်ႈ (5 seconds) ၼႆ့ယဝ့်။ယႃႇပေၼႅတ်းၼဵၵ်း Click
တီႈလႂ်တႃ့။
(2)        ပေႃးသုတ်းသေ ၸူဝ်ႈ 5 သိၵ်ႈ (5 seconds) ၼႆ့ယဝ့် တေလႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈ
ၼႆ့ယူႇယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့ ၵႂႃႇၼဵၵ်း Click ပၼ် တီႈ SKIP AD ► ၼၼ့်သေၵေႃႈ တေထိုင်ၵႂႃႇတီႈဢၼ်
ႁဝ်းတေလႆႈလူတ်ႇၸၼ်ဢဝ်ၼၼ့်ယူႇယဝ့်။
ၽူႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးၶဝ်ႈၸႂ်ၼႆ လူတ်ႇၸၼ် download ဢဝ်တႂ်ႈၼႆ့တႃ့။
http://adf.ly/NVdKE
http://adf.ly/NtART
မိူင်းသီႇပေႃ့ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ပီႈၼွင့်ၸိူဝ်းမႃးပၼ်ႁႅင်းယူႇတင်းသဵင်ႈၶႃႈ။ မီးလွင်ႈသင်ၵေႃႈ
လၢတ်ႈဝႆ့ၼႂ်း Cbox ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈမႃး တီႈ moenghsipaw@gmail.com ၼၼ့်လႆႈယူႇၶႃႈ။ တေၶတ်းၸႂ် လဵပ်းႁဵၼ်းၵဵပ်းႁွမ်သေမႃးတွၼ်ႈပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။
ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း မိူဝ်ႈၽွင်းမႃးပၼ်ႁႅင်းၵၼ်ၼၼ့်လႄႈ ၼဵၵ်း like fb သေပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈဝႆ့ပၼ်တူဝ်ၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ တေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် သိုပ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈတေ့တေ့ယဝ့်ၼေႃႈ....
ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၵူႈၵေႃ့သေၵမ်း

ပေႃးတၼ်းယႃႇလိုမ်းၵၼ်